Publication

[ZhangXYJHZ23] TrajPAC: Towards Robustness Verification of Pedestrian Trajectory Prediction Models Zhang, L.; Xu, N.; Yang, P.; Jin, G.; Huang, C. and Zhang, L. In ICCV, 2023.
Downloads: bib